Prohlášení společnosti - GDPR

Společnost deklaruje jednoznačný zájem, kterým je výkon činnosti s vysokou mírou respektu k právním předpisům a etickým zásadám a odmítání jakýchkoliv forem trestné činnosti. Všechny odpovědné osoby a zaměstnanci společnosti dodržují právní řád České republiky a interní normy společnosti. Společnost se proto zavazuje jednat tak, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být v rámci smluvních vztahů jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku 
č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Close Menu