Služby

Přehled služeb, které naše společnost nabízí. Mimo níže uvedené služby zajišťujeme i zpracování vašich projektů na klíč včetně zajištění všech nutných subdodávek.

Služby
Stavební projekční činnost

Dopravní stavby

Projekční činnost v oblasti železničních i silničních staveb

 • železniční svršek a spodek
 • nástupiště
 • přejezdy
 • pozemní komunikace
 • orientační systém
 • mobiliář

Mosty a inženýrské konstrukce

Projekční činnost v oblasti železničních i silničních mostních a jiných konstrukcí 

 • mosty
 • propustky
 • zdi
 • základové konstrukce
 • atypické konstrukce z oceli i betonu
 • statické posouzení
 • expertízy

Trakční vedení

Projekční činnost v oblasti trakčního vedení pro železnice

 • střídavá i stejnosměrná
 • ukolejnění
 • energetické výpočty
Geodézie

Mapování terénu

Geodetické zaměření jako podklad pro vaše projekty

Zpracování geodetické dokumentace

Zpracování geodetické dokumentace včetně ověření ÚOZI

Majetkoprávní vypořádání

Vypořádání dotčených pozemků – věcná břemena, odkupy pozemků

Inženýrská činnost

Projednávání všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění příslušného povolení (rozhodnutí) stavby

Náklady staveb

Ekonomické hodnocení

Ekonomické hodnocení dopravních staveb dle požadavku investora

 • slovní hodnocení
 • Multikriteriální analýza
 • CBA

Rozpočty

Rozpočty pro všechny stupně projektových dokumentací

 • sborníky SPOŽES
 • propočty
 • OTSKP
 • ÚRS
 • ÚOŽI
 • souhrnný rozpočet
Životní prostředí

Přírodovědné průzkumy

Průzkumy v oblasti životního prostředí

 • dendrologický
 • biologický
 • hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

Zpracování dokumentace

Zpracování částí dokumentace stavby týkajících se problematiky životního prostředí

 • posouzení vlivu staveb na životní prostředí
 • odpadové hospodářství
 • zpracování dokumentace EIA
 • posouzení NATURA2000

Ekodozory

Kontrolní činnost dodržování podmínek stanovených v projektové dokumentaci během výstavby

 • kompenzační opatření
 • záchranné transfery